تعرفه خطوط اختصاصی پیامک تبلیغاتی

تعرفه خطوط اختصاصی با قیمتهایی بسیار پایین

خطوط پیامک تبلیغاتی در دو حالت سفارشی و غیر سفارشی عرضه میشود. خطهای روند برای عملیات نظر سنجی و منشی پیامک مورد استفاده قرار میگیرد.

خط ۲۰۰۰  با تعرفه هر پیامک ۸۰ ریال پایین ترین ضریب ارسال پیامک در بین خطوط دارند

جدول تعرفه خط 1000

نوع خطتعداد ارقام خطمبلغ(تومان)
سفارشی(روند)1435,000
سفارشی1370,000
سفارشی12150,000
سفارشی11250,000
سفارشی10350,000
سفارشی9450,000
سفارشی8590,000
غیر سفارشی(غیر روند)1420,000
غیر سفارشی1340,000
غیر سفارشی1265,000
غیر سفارشی11150,000
غیر سفارشی10200,000
غیر سفارشی9250,000
غیر سفارشی8350,000

جدول تعرفه خط 3000

تعداد ارقام خطمبلغ(تومان)
1415,000
1280,000
10110,000

جدول تعرفه خط 21

تعداد ارقام خطمبلغ(تومان)
9150,000

جدول تعرفه خط 50002

تعداد ارقام خطمبلغ(تومان)
1415,000
1325,000
1235,000
1150,000
10130,000
9450,000

جدول تعرفه خط 50001

تعداد ارقام خطمبلغ(تومان)
1412,000
1315,000
1225,000
1150,000
10120,000
9430,000