تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیامک با: با احتساب ۹% درصد مالیات(قیمت تمام شده) برای پنلهای رایگان

 

رنج خرید پیامکجدول تعرفه ارسال پیامک از خط 50001 و 50002شماره تعرفه
1 تا 1000130ریالتعرفه 1
1000 تا 10000123 ریالتعرفه 2
10000 تا 100000117 ریالتعرفه 3
100000 تا 500000110 ریالتعرفه 4
500000 تا 1000000109 ریالتعرفه 5